Hoffelijke arts/militair of romance-scammer? - Eenmanierom.nl (2023)

Gebruikers zetten mijn dienst IP-Trap (valstrik) voor veel verschillende doelen in. Een vrouw zette de dienst bijvoorbeeld in om te achterhalen of de hoffelijke militair waarmee ze contact had wel echt uit Amerika kwam. Of was het datingfraude en betrof het een oplichter?

Op een dag opende Isabel Instagram. Rechtsboven stond het verslavende rode pictogram met een ‘1’ erin. Verrast dat je via de Instagram-app berichten kunt ontvangen van willekeurge gebruikers tikte zij het bericht aan.

Hoffelijke arts/militair of romance-scammer? - Eenmanierom.nl (1)

Dennis opende het gesprek met “Hello”. In de dagen en weken die volgden had hij als charmante militair veel aandacht voor Isabel. Hij wilde al snel de chat van Instagram inruilen voor de chat Google Hangouts en concentreerde zich daarna op het winnen van haar vertrouwen.

Om dat vertrouwen vroeg hij rechtstreeks. En vaak. Bij Isabel bleef mede daardoor een onderbuikgevoel hangen dat er iets niet in de haak was.

Isabel verifieert regelmatig de verhalen die Dennis aan zijn “honey” vertelt. Zij zocht op zijn naam, adres, identiteitsbewijs en militaire missies. Over veel was helemaal niets te vinden.Zijn moeder is bij z’n geboorte gestorven en z’n vader toen hij 7 jaar oud was… Geen ooms, tantes of wat dan ook… Zijn enige vriend die zijn verhaal kon bevestigen was ook een militair, dus ook niet bereikbaar.De militaire missies strookten wel met de nieuwsberichten uit betrouwbare nieuwsbronnen.

Isabel, getrouwd, nam haar dochter in vertrouwen. Die geloofde het verhaal van Dennis absoluut niet en introduceerde het woord “scammer” bij Isabel. Hoewel Dennis nog niet om geld had gevraagd was Isabel nu wel erg op haar hoede.

Ze ging op zoek naar nieuwsberichten over de onfortuinlijke dood van de vrouw van Dennis. De vrouw vond de dood omdat de remmen van de auto niet werkten. De familie van de vrouw verweet Dennis nog altijd dat hij de remvloeistof niet had bijgevuld. Daarom was hij in de steek gelaten door zijn schoonfamilie. Over het auto-ongeluk was geen enkel nieuwsbericht te vinden.

Als Isabel verhaal haalt bij Dennis vraagt hij haar waarom zij zo geïnteresseerd is in zijn overleden vrouw. Het doet hem pijn die herinneringen op te halen. Enige tijd later vertelt hij in het ziekenhuis beland te zijn met hartklachten. Dat wil Isabel niet op haar geweten hebben!

Dennis wil naar Nederland komen. Hiervoor vereist het Amerikaanse Ministerie van Defensie volgens Dennis borg. Het bedrag van €1500 krijg je terug als de militair weer terug op Amerikaans grondgebied is.

Isabel staat gelukkig nog op scherp door het gesprek met haar dochter. Ze vindt het formulier op internet en vertelt Dennis dat hij nu echt als scammer door de mand is gevallen. Dennis blijft volhardend en doet na het blokkeren op Google Hangouts en Instagram vrolijk nog een vergeefse poging via e-mail.

Hoffelijke arts/militair of romance-scammer? - Eenmanierom.nl (2)

Eenmaal in gesprek doorbreek je een contact minder makkelijk. Ook al weet je rationeel dat je bedonderd bent. Isabel doet zelfs nog een poging om Dennis zo ver te krijgen zijn echte naam te geven. Of in ieder geval de naam van de man op de foto. “Nice try”, zegt Dennis.

Isabel heet in het echt anders. Isabel is bereid om haar ervaringen te delen via media die met groot bereik veel mensen kunnen waarschuwen. Neem contact met mij op voor haar contactgegevens. Dennis heet ook anders. Maar zijn échte naam komen we vast nooit te weten.

Romance scam

Het “Romance scam”-patroon dat de scammers volgen is vrij eenvoudig te herkennen. Zij maken op social media nepprofielen aan. Op die profielen gebruiken ze foto’s van mensen die er niet té opvallend goed uitzien. De foto’s laten één persoon zien, weinig vrienden of omgeving. Vaak volgen de profielen alleen vrouwen.

Vervolgens nemen ze contact op met mannen of vrouwen via het sociale netwerk. Ze maken hun slachtoffers het hof door ze aandacht te geven. Sommige scammers, zoals die van Isabel, beheersen de Engelse taal erg goed.

De slachtoffers lijken veelal vrouwen van middelbare leeftijd te zijn. Op websites die proberen de scammers in kaart te brengen lees je echter ook verhalen van om de tuin geleide mannen. De Engelstalige Wikipedia-pagina Romance scam bevestigt dat beeld. In Nederland is het dichtstbijzijnde dat ik er zo snel over kon vinden Voorschotfraude.

Het militaire tintje of de arts maakt het wat spannender. Het geeft ook een goed verhaal over waarom er weinig informatie te vinden is – en waarom het slachtoffer weinig informatie moet delen.

Slachtoffers die nattigheid voelen en op zoek gaan naar informatie zoeken op de gegevens die de scammers hebben opgegeven. Zoals naam, e-mailadres, woonplaats en feiten uit het dagelijks nieuws. In het geval van Isabel was er niets te vinden op bijvoorbeeld (familie)naam en e-mailadres. Maar als Isabel een goed vindbare website inricht om de scam van Dennis te ontmaskeren, dan heet Dennis natuurlijk volgende week gewoon John.

Ik ontvang regelmatig nieuwe namen en verhalen naar aanleiding van dit artikel. Die reacties plaats ik niet omdat de namen niets toevoegen – ze wisselen immers steeds.

Uiteindelijk vraagt de scammer om geld over te maken. Dat zou het moment kunnen zijn waarop slachtoffers gaan zoeken op internet. De naam van het formulier komt vaak voor met het woord “scam” erbij.

Blijkbaar zoeken weinig slachtoffers het formulier op voordat ze geld overmaken. Volgens diverse websites die de nepprofielen in kaart proberen te brengen werkt deze scam heel erg goed. Slachtoffers die hun verhalen delen op de sites hebben zich vaak voor tientallen duizenden euro’s in de schulden gewerkt om hun “geliefde” te helpen.

Mocht je zelf denken slachtoffer te zijn, de FBI adviseert de gebruikte profielfoto te zoeken op internet (“Reverse Image Search”). Op het Engelstalige forum ScamWarners staan mensen je bij.

De aanpak werkt natuurlijk prima op diverse sociale netwerken, zoals Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest en LinkedIn. Er zijn natuurlijk al diverse varianten op het formulier te vinden. De enige bescherming van toekomstige slachtoffers die Isabel en ik konden bedenken is het delen van dit verhaal. Andere initiatieven zijn het bezighouden van scammers door mensen, zodat ze in die tijd geen anderen kunnen bedriegen.

Mocht je overigens de zaken slim omdraaien en zelf met een zielig verhaal om geld vragen dan noteert de scammer graag je adresgegevens. Handig om te chanteren met uitgewisselde berichten of foto’s. Of om iets onder rembours op te sturen.

Blijft de vraag waarom de scammer zo snel wilde overschakelen van Instagram naar Google Hangouts. Isabel merkte op dat het bij Google lastig of onmogelijk is een profiel te rapporteren. Isabel heeft inmiddels diverse scammers bij Instagram gerapporteerd maar die accounts waren weken later nog gewoon actief.

Scammers lokaliseren met IP-valstrik

Aan de hand van een ip-adres kun je in veel gevallen iemands locatie achterhalen. Het achterhalen van een ip-adres via een e-mailbericht of chat is de afgelopen jaren steeds lastiger geworden.

Daarom heb ik het met IP-Trap mogelijk gemaakt om een lokpagina aan te maken. Als je je scammer op zo’n link weet te laten klikken, dan heb je een ip-adres.

Soms is het resultaat van een ip-adres “slechts” tot provincie-niveau nauwkeurig. Maar je weet in ieder geval het land én de betrokken internetprovider. Zonder dat de grote sociale netwerken zoals Facebook of e-mailleveranciers zoals Outlook mee hoeven te werken. Het ip-adres van Dennis leidde naar Lagos (Nigeria) en níet naar Detroit (Amerika).

Telecom- en internetbedrijven sturen dagelijks de persoonlijke gegevens die bij ip-adressen horen door naar het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT). Die zorgt ervoor dat de adresgegevens bij de opsporingsdiensten terecht komen voor het onderzoeken van misdrijven. Wanneer de politie een zaak nu wel of niet onderzoekt weet ik niet. En grensoverschrijdend is natuurlijk helemaal een lastige zaak.

Verlies je hart niet aan datingfraude

In 2020 startte de Fraudehelpdesk met een voorlichtingscampagne met video over datingfraude.

Mogelijk leest u dit artikel omdat er sprake is van enig wantrouwen. Een vervelend gevoel dat blijft sluimeren. Als dat het geval is, belt u dan alstublieft met een van onze medewerkers via 088 – 786 73 72. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd en kunnen u helpen de situatie te beoordelen. Samen met u kunnen ze kijken welke stappen eventueel nodig zijn;

Fraudehelpdesk, december 2020
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated: 02/09/2023

Views: 6257

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.